(1)
Irsetskays, E. A. “THE RELIGIOUS DIMENSION OF JOURNALISM.” PolRel 2022, 10, 137-140.